ឯកឧត្តម ឈុន ឈន់ ផ្សព្វផ្សាយពីមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ខេត្តកំពង់ធំ

sovanney lor | កញ្ញា ១, ២០១៥ ៩:០៧ ព្រឹក







ព័ត៌មានថ្មីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ




​​ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

វិថីស្ទឹងសែន ភូមិទី៧ សង្កាត់ កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

គេហទំព័រ : www.kampongthom.org.kh​