ទិដ្ឋភាពដងស្ទឹងសែនក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

sovanney lor | សីហា ៣១, ២០១៥ ១១:០៩ ព្រឹក

​​ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

វិថីស្ទឹងសែន ភូមិទី៧ សង្កាត់ កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

គេហទំព័រ : www.kampongthom.org.kh​